Rijksreünie disclaimer en privacyverklaring

 

Inleiding en toepasselijkheid privacyverklaring

Om onze activiteiten goed uit te kunnen voeren en uw aanmelding voor de reünie en/of feest zorgvuldig en juist te kunnen verwerken, is het nodig om bepaalde persoonsgegevens van u te verzamelen en verwerken. Dat doen we te allen tijde zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. Stichting R.S.G. ’t Rijks, (stichting voor regionaal openbaar voortgezet onderwijs) respecteert de privacy van u als bezoeker en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens verkregen vanuit een bezoek aan en gebruik van de website naam www.rijksreunie.nl. We verwerken de persoonsgegevens in overeenstemming met de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.

 

Wijze van verkrijging van persoonsgegevens

Stichting R.S.G. ’t Rijks, (stichting voor regionaal openbaar voortgezet onderwijs) verzamelt slechts tot personen herleidbare informatie die uitdrukkelijk en vrijwillig door de bezoeker ter beschikking is gesteld. Stichting R.S.G. ’t Rijks, (stichting voor regionaal openbaar voortgezet onderwijs) verzamelt persoonsgegevens door het uitlezen van een informatie- of contactaanvraag, en door het uitlezen van acties gericht aan specifieke acties of evenementen. Deze informatie kan onder ander bestaan uit de naam, adres, bedrijfsnaam, bedrijfsadres, huidige functie, e-mailadres en telefoonnummer van de bezoeker.

 

Doel van de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens teneinde te komen tot een zo mooi, actueel en persoonlijk passende reünie- en feest. Hiervoor verzamelen wij tenminste – maar niet uitputtend gelimiteerd tot de volgende doelen – informatie:

  • Het verzamelen van aantallen bezoekers op de reünie;
  • Het verzamelen van aantallen bezoekers op het feest;
  • Het bundelen van bezoekers op examenjaar, of examenjaren;
  • Het op persoonsniveau kunnen informeren over eventuele wijzigingen in de programmering;
  • Het kunnen bieden van een persoonlijke ervaring;
  • Het borgen van de doelgroep die deelneemt aan de reünie;
  • Het borgen van de doelgroep die deelneemt aan het feest;
  • En alle verdere aanverwante zaken die noodzakelijk zijn voor het houden van een reünie en/of feest voor Stichting R.S.G. ’t Rijks, (stichting voor regionaal openbaar voortgezet onderwijs).

 

Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden alleen voor boven gestelde doelen verwerkt. Stichting R.S.G. ’t Rijks, (stichting voor regionaal openbaar voortgezet onderwijs) bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht, of u ons hierom uitdrukkelijk verzoekt. Gebruikers- en gebeurtenisgegevens die ouder zijn dan de bewaarperiode die wij hiervoor hebben vastgesteld worden door ons verwijderd (Deze bewaartermijn is nooit langer dan de termijnen zoals geldend in de archiefwet en zijn in overeenstemming met de toepasselijke AVG-wetgeving).

 

Beveiliging

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. Stichting R.S.G. ’t Rijks, (stichting voor regionaal openbaar voortgezet onderwijs) treft voortdurend passende maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik of de wijziging ervan. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geleden wettelijke eisen en richtlijnen.

 

Derden

De door ons verzamelde gegevens zijn nodig in het kader van de hierboven beschreven doeleinden. Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld tenzij er een wettelijke verplichting of rechtvaardiging is zoals het afsluiten van een verwerkersovereenkomst. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren. Ook wordt uw emailadres niet aan derden verstrekt.

 

Cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die uw computer, tablet of mobiele telefoon ontvangt als u onze website bezoekt. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om eventuele gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen te bewaren, zodat u bij een volgend bezoek niet opnieuw uw gegevens hoeft in te voeren. De meeste internetbrowsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te blokkeren of om u vooraf te laten weten wanneer er een cookie wordt geplaatst. Cookies kunnen ook verwijderd worden, maar dat kunt u alleen zelf doen aangezien deze op uw computer zijn opgeslagen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

 

Uw rechten

U heeft het recht om de verstrekte gegevens over te laten dragen ofwel aan uzelf ofwel in opdracht van uzelf aan een andere partij. Ook heeft u het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te beperken of te verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens als u bijvoorbeeld van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting. U kunt bezwaar maken door dit per e-mail kenbaar te maken, zoals vermeld onder de knop contact op de website. Vermeld in de e-mail of ander medium duidelijk tegen welk gebruik van uw persoonsgegevens u bezwaar maakt. U krijgt binnen vier weken antwoord. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Aanpassen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen door Stichting R.S.G. ’t Rijks, (stichting voor regionaal openbaar voortgezet onderwijs) Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van onze diensten of websites bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

Disclaimer

Aan het samenstellen van deze website en haar inhoud is de hoogste zorg besteed. Desondanks kan het voorkomen dat er zich kleine onvolkomenheden voordoen. Stichting R.S.G. ’t Rijks, (stichting voor regionaal openbaar voortgezet onderwijs) aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voortkomend uit het gebruik en de inhoud van deze website. Wij zien daarom af van elke aansprakelijkheid in deze.

 

Menu